Stand van zaken met betrekking Lage Zwaluwe

Als antwoord op de door u gestelde vragen ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Drimmelen berichten wij u, onder verwijzing naar uw brief van 27 september 2010, als volgt.

Geachte mevrouw Van den Berg, 

  1. Over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Haven Lage Zwaluwe wordt u afzonderlijk geïnformeerd.
  2. Aanvankelijk was het de bedoeling na de zomervakantie van 2010 met de nieuwbouw van de sporthal te starten. Echter, onder andere als gevolg van het overleg met de gebruikers en de uitwerking van het ontwerp van de sporthal hebben de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe sporthal meer tijd in beslag genomen dan eerder dit jaar werd voorzien.

Inmiddels is de planning voor de nieuwbouw daarop aangepast en wordt er vanuit gegaan dat rond 13 december 2010 gestart kan worden met het bouwrijp maken van de locatie voor de nieuwe sporthal en dat daaropvolgend wordt gestart met de nieuwbouw van de sporthal. Naar de huidige planning en inzichten zal de sporthal eind december 2011 gereed zijn voor de verenigingen.

  1. Hoewel met de bouw van het nieuwe zorgcentrum niet eerder gestart kan worden dan nadat fase 1 van het plangebied bouwrijp is, zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw in volle gang. Op dit moment wordt het uiteindelijke ontwerp aangepast aan de laatste eisen van deze tijd waarna de aanvraag voor de bouwvergunning bij de gemeente ingediend kan worden. Omdat het bouwrijp zijn van fase 1 momenteel wordt voorzien op 1 september 2011 betekent dit dat niet eerder dan deze datum met de daadwerkelijke bouw van het zorgcentrum gestart kan worden. Naar het zich laat aanzien duurt de bouw van het nieuwe zorgcentrum ongeveer 18 maanden, waarna de verhuizing van de bewoners kan plaatsvinden. Concreet betekent dit dat op basis van de huidige planning de nieuwbouw van het zorgcentrum start omstreeks 1 september 2011 en gereed zal zijn op 1 maart 2013.

  1. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het bestemmingsplan Lage Zwaluwe West uitgevoerd kan worden zoals de gemeenteraad op 29 oktober 2009 heeft vastgesteld. Indien de Raad van State besluit aan een deel van het plangebied goedkeuring te onthouden zullen de gemeente Drimmelen en de bouwcombinatie opnieuw met elkaar in overleg treden over mogelijke planologische en financiële consequenties van de uitspraak.
  2. Hoewel de werkzaamheden ter plaatse nauwelijks zichtbaar zijn, worden momenteel de bestekken voorbereid voor het bouwrijp maken van de projectlocatie. In de eerste fase van het bouwrijp maken wordt gedurende ongeveer een half jaar de benodigde voorbelasting gerealiseerd. Hierna wordt gestart met de aanleg van de waterhuishouding en bouwwegen binnen het plangebied.

Op basis van de planning van de bouwcombinatie wordt er vanuit gegaan dat de werkzaamheden plaats zullen vinden in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 augustus 2011. Dit betekent dat na 1 september 2011 de eerste woningbouw plaats zou kunnen gaan vinden. Uitgaande van de in het bestemmingsplan vermelde fasering wordt er vanuit gegaan dat de woningbouwontwikkeling uiterlijk ultimo 2019 gereed zal zijn.

Voor een uitgebreide toelichting en stand van zaken op het project Lage Zwaluwe West, verwijzen wij u naar de raadsbrief die een dezer dagen aan u ter informatie verstrekt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Drimmelen

drs. C. Smits                                    drs. G.L.C.M. de Kok

secretaris                                         burgemeester